Vorto: por

 1. Prepozicio sekviganta substantivon, adverbon aŭ infinitivon, kaj esprimanta.

  • Rimarko: Por estas kelkfoje erare uzata kun la senco de pro: mi dankis lin por la tuja plenumo de mia deziro; la Eternulo juĝu vin por tio.

 2. Celon.

  • por kia celo?

  • bastoneto sur kiu oni tenas plumon por skribado estas plumingo

  • la preparoj por la venonta kongreso

  • vojaĝi por plezuro

  • ni diru tion por lia laŭdo

  • la rajdvipo diris ke ĝi neniam krakas por fari komplezon al maljunuloj sed nur por la honoro de nefianĉigitaj

  • dudek jaroj da laborado por la Esperantismo

  • li riskas por la duba rezultato kuraĝe sian vivon

  • li estis invitita por kanti

  • li invitis min por festeno

  • la komitato donis permeson por elveturo

  • ni devas klarigi al ni por kio ni kunvenas

  • por kio (kion petante) vi venis al mi?

  • Rimarko: En tiu senco Zamenhof kelkfoje preterlasas la prepozicion antaŭ infinitivo: kiam mi kuŝiĝas dormi; donis al ili manĝi kaj trinki; oni vokas la bovon ne festeni sed treni. Tiu dirmaniero estas malofta kaj ne imitinda.

 3. Destinon, la adaptiĝon al.

  • tio estas mia kabineto por laboro

  • kampo por la eksperimentoj de aeroplanoj

  • glaso, kiun oni uzas por vino

  • kuracisto por virinoj

  • vestoj por infanoj

  • ne estis akvo por la popolo

  • mi havas nenion por manĝi

  • havi multon, pli bonan por fari

  • ne havi la tempon por ludi

  • estas la horo por leviĝo el dormo

  • ĉu vi opinias min kapabla por tiu malnobla agado?

  • bombo sufiĉa por eksplodigi citadelon

  • miaj sagoj, tro malmultepezaj por tia vento, ne trafus la celon

  • li estas tro fiera por obei

 4. Aĉetobjekton.

  • pagi cent frankojn por sia palto

  • tiu drapo kostas po dek markoj por metro

  • por ĉiu tago mi ricevas kvin frankojn

  • por du monatoj mi ŝuldas 30 frankojn

  • abonpago, tio estas pago por la abono

  • pagas maljunaj jaroj por junaj eraroj

  • tiuj ĉi tagoj rekompencas lin por la malfacila pasintaĵo

 5. Aĉet- aŭ vend-prezon.

  • aĉeti teon por unu franko

  • por tiu prezo la vesto ne estas kara

  • ĉu vi povas lasi la ĉambron por unu spesmilo?

  • povas esti ricevita por kelke da centimoj

  • vi kalkule enskribis lignon por dudek mil rubloj, dum en efektiveco vi ne donis eĉ por cent rubloj

  • oni donacas por speso kaj laborigas por spesmilo

  • por la mono pastra preĝo, por la mono romp' de leĝo

  • por sia oro ĉiu estas sinjoro

 6. Predikaton (= kiel, kvazaŭ).

  • mi prenis vin por iu pli merita

  • mi prenis la danĝeron por ŝerco

  • oni povus preni tiun ĉambron por laborejo de artisto

  • vi akceptas por kontanta mono vortojn, kiuj ne enhavas indon

  • ŝtono servis al ni por seĝo

  • mi donos al vi la landon por eterna posedaĵo

 7. Personon, je kies profito aŭ kontentigo oni agas.

  • voĉdoni por iu

  • kolekti monon por mizeruloj

  • aĉeti kukojn por la infanoj

  • tiu libro estas por vi

  • li kantetis por si mem

  • la naturo, kiu longan tempon batalis kontraŭ ni, batalas nun por ni

  • ĉiuj por si, por ĉiuj Di'

  • la fervoro por Esperanto

  • la motivoj por la akcepto de tiu propono

  • la por kaj la kontraŭ

 8. Personon, kiun koncernas la ago (= konsiderante, rilate al).

  • nia regimentestro estas por siaj soldatoj, kiel bona patro

  • asigni difinitan salajron por iu

  • tio estas granda perdo por ni

  • tiu ĉi grava tago restos por mi ĉiam memorinda

  • la kongreso estis vera triumfo por Esperanto

  • mia spiro fariĝis abomena por mia edzino

  • tri aferoj estas nekompreneblaj por mi

 9. Estontan tempodaŭron, dum kiu devas daŭri la ago.

  • forvojaĝi por tri semajnoj

  • pruntedonu al mi vian libron por unu momento

  • foriri por ĉiam

  • vi faris Izrael via popolo por eterne

  • tiu manĝaĵo estos provizo por la lando por la sep jaroj

En aliaj lingvoj

  • La angla: for
  • La ĉeĥa: pro, k, na, za (účelové)
  • La franca: pour
  • La germana: für
  • La hispana: para, por
  • La indonezia: untuk
  • La nederlanda: voor, om te
  • La portugala: por, para
  • La slovaka: pre, za
  • Volapuko: plo
  • La rusa: для, чтобы (kun infinitivo)
  • La bulgara: за
  • La rusa: для, чтобы (kun infinitivo)
  • La rusa: за (о цене)
  • La rusa: за (о цене)
  • La rusa: за
  • La rusa: за
  • La rusa: для
  • La rusa: на